Tot per la fotografia

Fitxers fotogràfics

JPEG (jpg), TIFF, PSD, png

Tipus de fitxers acceptats per ser impresos

Resolució ideal entre 240 - 360 ppp , encara que a 180ppp pot ser acceptable.

HQ

Resolució apropiada

Perfil de color: Adobe 1998
Mode de color: RGB

Espai de color i perfil

Acceptat 8 / 16 bits

Profunditat de color

Podeu descarregar els nostres perfils de color utilitzats.

ICC

Perfil de color

Calibratge del monitor

És molt important el calibratge del monitor, per tal d'obtenir resultats satisfactoris en les nostres impressions fotogràfiques.

La falta de calibrat (o mal calibrat) del monitor provoca visionats no reals de les imatges, si ajustem el monitor perquè les nostres fotografies es vegin bé, estem falsejant la realitat, traduint-se en una impressió defectuosa.

Mai ajustar brillo, contrast i la resta dels paràmetres al nostre gust, aquest sistema falseja la imatge i en conseqüència les impressions de les fotografies no concorden amb el que veiem en el monitor.

A internet es pot tovar informació fidel de com ajustar un monitor de forma correcta, així com de les diferents formes de calibratge, sense despeses de hardware, destaquen dues aplicacions per ajustar un monitor: Calabrize i quickgamma, important llegir i entendre la informació, així com fer-ho correctament. No cal dir que la qualitat fotogràfica del monitor és molt important per obtenir òptims resultats, no una marca de renom és sinònim de fidelitat.

El que s'ha exposat anteriorment, és millor que no tenir calibrat o tenir mal ajustat el monitor, en qualsevol cas la millor solució és realitzar-ho per hardware.

L'habitual problema d'un mal calibratge és que la foto impresa resultant és diferent del que hem vist en el monitor.
El fet de no tenir present les indicacions que s'han exposat, el resultat final de la impressió fotogràfica es veurà afectada en la distorsió de colors i il·luminacions, no ens fem responsables dels resultats obtinguts.

A tenir en compte ...

Us proposem identificar els fitxers de la següent manera.

Exemple: #01- 20x30cm_15C

#01
: Imatge número 01

20x30cm: Mida física de la impressió, en centímetres.

15C: número de còpies a realitzar (15 còpies).

Identificació i nomenar fitxers

Una alternativa es agrupar les fotos per grandaria, el nom de les carpetes indiquen els mides de impressió.

Exemple nom carpeta 15x20: indica que el contingut s'ha de imprimir a 15x20cm.

Nom del fitxer: #01-15C

#01
: Imatge número 01
15C: número de còpies a realitzar (15 còpies).
Utilitzant aquest sistema d'ordre farà que les comandes siguin més fluides i no proviquin errors.

Identificació per capetes